Ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ xem:

Đồng hồ

Thời tiết

Hà nội
Huế
tpHCM

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Điện Biên)

LỊCH VẠN NIÊN

Tháng
Năm

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tải file lên MegaUpload

  Điều tra ý kiến

  Bạn thích nhất chuyên mục nào nhất trên trang của tôi?
  Thủ thuật Đồ họa-Graphic
  Tin tức mới
  Bộ sưu tập đẹp
  Cuộc sống muôn màu
  Phần mềm chia sẻ

  ẢNH NGẪU NHIÊN

  CHAO_1.swf Chuc_mung_nam_hoc_moi.swf Gian_ma_thuong__Minh_Phuong_NCT_63634035757652812500.mp3 1310870578539326556_574_574.jpg Baner1.swf Chao_ngay_moi1.swf YouTube__MONG_UOC_KY_NIEM_XUA.swf Chut_tho_tinh_nguoi_linh_bien.swf Tet2.swf Thiep_chuc_Tet.swf Cong_vien__ngay_tet.swf Flash_nen_Blog_NNCTT_3.swf 826.jpg Lich24.swf Chuc_mung_giang_sinh1.jpg Mung_Giang_Sinh_20104.flv Tri_an_thay_co.swf Thieu_nu_Mai_Chau.jpg 0245.gif 419GreatDayFlower.gif

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  TÌM KIẾM NÂNG CAO

  Tin tức

  Chào mừng quý vị đến với KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO!-Website củaLê Điện Biên-GV Mỹ Thuật-Trường THCS TT Gio Linh.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Ăn hiếp

  619463 AÊn Hieáp Möôøi hai con giaùp rong chôi ÖÙng vaøo naêm coïp ra ñôøi, môùi oai! Neân em aên hieáp toâi hoaøi Lôơ sinh naêm chuoät, ñeâm ngaøy toâi lo! Gaëp em chaúng daùm cöôøi to Em lieác moät xíu... oám o maáy ngaøy Lôơ caàm ñieáu thuoác treân tay Khoùi tan phaän khoùi, em raày, phaùt run! Chôø em, treå hoïc moät laàn Em laïi maéng voán!... quaù chöøng laø ñau! Thaät laø xui ruûi laøm sao Xui chi Coïp - Chuoät gaëp nhau, hôû trôøi? ...

  Bắt đền

  619455 Haït Caùt Baét ñeàn ai ñoù! Baét ñeàn Tan tröôøng, leơo ñeơo hoûi teân hoûi nhaø Laøm hoàng ñoâi maù ngöôøi ta Bieát laø taïi naéng hay laø taïi ai? Baét ñeàn ngoïn gioù loay hoay Quaån quanh treân toùc, höông bay ngôïp loøng Ñeå cho ai noùi loøng voøng Giöơ muøi höông aáy maơi trong tim ḿnh. Baét ñeàn ñoâi guoác xinh xinh Cöù khua loùc coùc... Ai nh́n roài khen Hoïc troø maø cuơng "goùt sen" Ai maø chaúng bieát... muoán quen noùi böøa! Baét ñeàn... "caùi maët khoù öa!" Ai xui...

  Danh Ngôn